Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat spółki i sposobu świadczenia przez nią usług maklerskich w latach 2014 - 2016, zarząd XTB uważa za konieczne zabranie głosu w tej sprawie i przedstawienie stanowiska spółki. Osoby zaangażowane w rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji stosują bowiem jednostronną i zniekształconą narrację przez dopuszczanie na prowadzonych przez siebie forach internetowych do publikowania półprawd i prowokowania ataków nie tylko wobec naszej spółki, ale także naszych wieloletnich partnerów biznesowych i pracowników. Dlatego XTB podejmie wkrótce zdecydowane działania wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za te naganne praktyki.

Jednocześnie, z całą stanowczością i odpowiedzialnością pragniemy podkreślić, że stosowanie mechanizmu asymetrycznego wykonywania zleceń typu instant nie było przyczyną szkód po stronie klientów albo zysku po stronie naszej spółki, co potwierdzają liczne, niezależne analizy.

KNF, w wyniku kontroli spółki, w odniesieniu do asymetrycznego modelu wykonywania części zleceń typu instant uznała m.in. że sam fakt nieinformowania klientów w dokumentach umownych o zasadach funkcjonowania systemu transakcyjnego wyczerpywał przesłanki konieczne do nałożenia kary finansowej. KNF nie ustalała przy tym, czy konkretni klienci ponieśli w związku z tym rzeczywistą szkodę. Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadniczo potwierdził taką tezę w uzasadnieniu swojego późniejszego wyroku dot. spółki.

Dodatkowo, rozumiejąc powagę sytuacji i dbając o najwyższe standardy, zleciliśmy utytułowanym naukowcom, jak i firmom doradczym sporządzenie niezależnych i obiektywnych ekspertyz w zakresie ustalenia wpływu, jaki na wyniki klientów miał asymetryczny model wykonywania zleceń typu instant. Uzyskane ekspertyzy od specjalistów z Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładu Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej jak i renomowanych firm doradczych Ground Frost i Roland Berger są jednoznaczne w swoich wnioskach. W spójny sposób wskazują na brak związku pomiędzy stosowanym w przeszłości modelem wykonywania zleceń tego typu, a wynikami finansowymi klientów. Z tej perspektywy, XTB oferowało klientom jedne z najlepszych na rynku warunków do inwestowania, za pośrednictwem zaawansowanych platform transakcyjnych, zapewniając znakomite czasy realizacji zleceń. Dlatego – wspierając się także autorytetami niezależnych ekspertów - uważamy, że nie doszło do działania na szkodę naszych klientów.

Dodatkowo, pragniemy zwrócić uwagę, że stosowanie asymetrycznego parametru odchylenia przez lata było normalną i powszechną praktyką rynkową, mającą na celu przyspieszenie realizacji zleceń i redukcję liczby ich odrzuceń. Komisja Nadzoru Finansowego dopiero 24 maja 2016 r., na mocy uchwały nr 352/2016 przyjęła Wytyczne dotyczące usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych i zobowiązała tym samym podmioty świadczące usługi maklerskie do ich wdrożenia do dnia 30 września 2016 r., w tym do implementacji symetrycznego modelu egzekucji zleceń. Według najlepszej dostępnej nam wiedzy, to właśnie XTB, jako pierwszy dom maklerski w Polsce świadczący usługi na rynku forex, dostosowało model egzekucji do wymaganego przez te wytyczne. Stało się to już w połowie 2015 r., niemal rok przed opublikowaniem stosownych uchwał przez KNF.

Pragniemy podkreślić naszą otwartość do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z powyższym tematem i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w przypadku pytań.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.